Milli Kütüphane’de Görme Engellilere Yönelik Konuşan Kitaplık Bölümü Hizmetinin Değerlendirilmesi ve Kullanıcı Memnuniyeti Araştırması

Article's English Name: Evaluation of the Talking Library Department Service for Visually Impaired Users in National Library and the User Satisfaction Survey
Makale Künye Bilgisi
Journal Name:
Bilgi Dünyası
Publishing Year: 2011
Volume: 12
Number: 2
Page Numbers: 359-378
Yazar Bilgileri
1. Yazar
Author Name: Fatma Gamze TEZCAN
Author University: Hacettepe Üniversitesi
Author Faculty: Edebiyat Fakültesi
Author Department: Bilgi Ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı
Yazar E-posta:
gamse_tezcan@hotmail.com
2. Yazar
Author Name: Yüksel TANRIKULU
Author University: Hacettepe Üniversitesi
Author Faculty: Edebiyat Fakültesi
Author Department: Bilgi Ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı
Yazar E-posta:
yksl.tanrikulu@hotmail.com
Makale İçerik Bilgileri
Article Language:
Türkçe
Anahtar kelimeler:
Kullanıcı memnuniyeti
Konuşan kitaplık
Görme engelli kullanıcılar
Milli Kütüphane
Abstract (Original):
Bu çalışmanın amacı görme engelli kullanıcılara yönelik kütüphane hizmetlerini Milli
Kütüphane’de bulunan Konuşan Kitaplık Bölümü’nü ele alarak değerlendirmek ve bu
değerlendirmeler doğrultusunda kullanıcı memnuniyeti araştırması yapmaktır. Bu çerçevede
Milli Kütüphane görme engelli kullanıcılarına Kasım-Aralık 2010 tarihlerinde anket uygulanmıştır.
Altı Nokta Körler Derneği üyeleri, Görme Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi görevlileri, Mitat Enç
Görme Engelliler İlköğretim Okulu öğrencileri ve öğretmenleri, Cumhuriyet Lisesi öğrencileri ve
Milli Kütüphane görme engelli personeli ve orada bulunan görme engelli kullanıcılar ile yüz yüze
görüşülüp anketler yapılmış, ayrıca Milli Kütüphane Konuşan Kitaplık personeli aracılığı ile anketler
e-mail yoluyla Konuşan Kitaplık Bölümü üyelerine gönderilerek anketler yanıtlanmıştır. Toplam
45 görme engelli birey ile yüz yüze görüşülüp bunlar arasında Milli Kütüphane Konuşan Kitaplığı
kullanan ya da kullanmış olan 32 görme engelli kullanıcıya anket yapılmıştır. Elde edilen bulgular
ile Milli Kütüphane Konuşan Kitaplık Bölümü kullanıcılarının memnuniyetleri değerlendirilmiştir.
Anket sonuçların da Milli Kütüphane Konuşan Kitaplık Bölümü görme engellilere yönelik hizmetleri
yeterli olmadığı ortaya çıkmış ve bu kapsam da çözüm önerileri verilmiştir.

Key Words:
User satisfaction
Talking library
Visually impaired users
National Library
Abstract (English):
The purpose of this study is to evaluate the library services for the visually handicapped users
by handling the “Talking Library” department in National Library and carry out a user satisfaction
survey in respect of these evaluations. In this context, a questionnaire has been applied on
November-December 2010 for visually handicapped users of National Library. A face to face
interview was held with Altı Nokta Association of The Blind members, the staff of Rehabilitation
Center for Visually handicapped, the students and teachers of Mitat Enç Visually Disabled Primary
School, the students of Cumhuriyet High School and the visually disabled personnel of National
Library and the other visually disabled users there, and some surveys were applied. Besides, the
questionnaires were sent to the members of “Talking Library” department by e-mails via the
personnel of “Talking Library” and answered. Totally 45 visually disabled people were mutually
interviewed and among them 32 visually disabled users who have been using National Library
Talking Library service or the ones used it before answered the questionnaire. By the findings
obtained from the questionnaire, the user satisfaction has been assessed. The results of the
questionnaire have revealed that the service for the visually disabled users in National Library
Talking Library Department is not satisfactory and sufficient and some solutions have been
offered within this scope.

Referanslar:
Bakırcı, R. (2009). Milli Kütüphane’de görme engellilere sunulan hizmetler ve gelişmeler. Bilgi
Dünyası, 10(1), 100–104
Büyüksan, F. Y. (2009). Görme engellilere yönelik konuşan kitaplık hizmetinin geliştirilmesi: Milli
Kütüphane örneği. Yayınlanmamış uzmanlık tezi.
Çanak Akbaytürk, T. (2005, 22-24 Aralık). Kütüphanelerde kullanıcı memnuniyeti anketleri: Koç
üniversitesi Suna Kıraç kütüphanesi deneyimi. ÜNAK’05 Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve
Pazarlanması konferansında sunulan bildiri. http://kaynak.unak.org.tr/bildiri/unak05/u05-20.
pdf adresinden erişildi.
Özkan, M. (2001). Görme engellilere yönelik eğitim kurumlarında mekansal problemlerin
irdelenmesi ve çözüm önerileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi,
Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Halk kütüphaneleri hizmeti: IFLA/UNESCO ilkeleri (2004). (B. Yılmaz Çev.). İstanbul: TKD İstanbul
Şubesi.
Kanık, L. (1994). Görme engellilere yönelik kütüphane hizmetleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi
Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Kaynar, M.(1992).Görme özürlüler için kütüphane hizmeti. Türk Kütüphaneciliği, 6(2),114–117.
Kazak, M. (2008). Görme engellilere yönelik kütüphanecilik hizmetlerinde Türkiye’deki son
gelişmeler: Gazi Üniversitesi merkez kütüphanesi görme engelliler bolumu örneği. Türk
Kütüphaneciliği, 22(2), 216 – 221.
Subaşıoğlu, F. (2007). Görme engellilere yönelik kütüphanecilik ve ders programları. Ulusal Körler
ve Kütüphanecilik Sempozyumu: Bitmeyen Gece Doç. Dr. Mithat Enç Anısına 16-17 Ekim 2007.
Ankara.
Tunçkanat, H. (1990). Ulusal bilgi birikiminin denetlenmesi ve ulusal kütüphanemiz. Türk
Kütüphaneciliği, 4(4), 170–174.
Özmen, B.B. (2005). Görme engelliler için konut iç mekanları ve donatı elemanlarının tasarım ve
biçimlenişi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Yılmaz, B. (2009). Bilgi ve belge yönetiminde (kütüphanecilikte) etik: kuramsal bir yaklaşım. Kamu
Etiği Sempozyumu 25–26 Mayıs 2009 TODAİE/Ankara içinde (ss.395–404). Ankara: TODAİE.
Yılmaz, E. (2004, 11-13 Şubat). Üniversite kütüphanelerinde web tabanlı kullanıcı memnuniyeti
ölçümü. Akademik Bilişim 2004 (Karadeniz Teknik Üniversitesi, 11- 13 Şubat, Trabzon)
Konferansı’nda sunulan bildiri. http://ab.org.tr/ab04/program/7.html adresinden erişildi.
Dosyayı İndirmek İçin Tıklayın

Yazı Kategorisi: