ENTEGRE EĞİTİM

Article's English Name: 
INTEGRATED EDUCATION
Makale Künye Bilgisi
Journal Name: 
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Publishing Year: 
2005
Volume: 
6
Number: 
2
Page Numbers: 
69-79
Yazar Bilgileri
1. Yazar
Author Name: 
Remziye CEYLAN
Author University: 
Gazi Üniversitesi
Author Faculty: 
Eğitim Fakültesi
Author Department: 
İlköğretim Anabilim Dalı
2. Yazar
Author Name: 
Neriman ARAL
Author University: 
Ankara Üniversitesi
Makale İçerik Bilgileri
Article Language: 
Türkçe
Anahtar kelimeler: 
Engelli çocuk
Entegrasyon
kaynaştırma
Entegre Eğitim
Abstract (Original): 

Engelli çocukların, normal gelişim gösteren çocukların devam ettiği eğitim ortamlarında eğitilmesi
şeklinde tanımlanan entegre eğitimin hem engelli çocuğa hem de çevresine birçok yararı olduğu vurgulanmaktadır.
Ancak, bunun için birtakım çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu çalışmalar; anne-babaların, öğretmenlerin,
normal gelişim gösteren çocukların, engelli çocukların ve okul personelinin entegre eğitimine hazırlanması şeklinde
sıralanmaktadır. Ayrıca; entegre eğitimin etkili olabilmesi için, bu uygulamada yer alan bireylerin işbirliği yaparak
bir iletişim ağı oluşturmaları gerekmektedir. Bu nedenlerden dolayı konuya gereken önemin verilerek ayrıntılı bir
şekilde irdelenmesi gerekmektedir.

Key Words: 
integration
Handicapped Child
Integrated Education
Mainstreaming
Abstract (English): 

It has been emphasized that integrated education , which is identified as the form of education in which the
handicapped children are educated in the school of normally developing children, is useful in many ways both for the
handicapped child and for his/her environment. However, a set of studies have to be made for this.These studies are
described as preparing parents, teachers , normally developing children , handicapped children and the school staff
for integrated education. In addition, for the integrated education to be effective, it is necessary that the individuals
taking part in this practice should form a network of communation.Because of these reasons, it has been aimed to
secure that the necessary importance is given to this subject.

Referanslar: 

Alper, S. and Ryndak, D. L., 1992,
Educating Students With Severe
Handicaps In Regular Classes. The
Elemantary School Journal. 92(3),
373-387.
Atay, M., 1995, Özürlü Çocukların, Normal
Yaşıtları İle Birlikte Eğitim Aldıkları
Kaynaştırma Programlarına Karşı
Öğretmen Tutumları Üzerine Bir
İnceleme. Yayınlanmamış Doktora
Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Baker, J. M. and Zigmond, N., 1995, The
Meaning And Practice Of Inclusion
For Students With Learning
Disabilities: Themes and implications
From Five Cases. The Journal of
Special Education. 29(2), 163-180.
Batu, E. S., 1998, Özel Gereksinimli
Öğrencilerin Kaynaştırıldığı Kız
Meslek Lisesindeki Öğretmenlerin
Kaynaştırmaya İlişkin Görüş ve
Önerileri. Yayınlanmamış Doktora
Tezi, Anadolu Üniversitesi,
Eskişehir.
Batu, E. S., 2000, Kaynaştırma, Destek
Hizmetler Ve Kaynaştırmaya Hazırlık
Etkinlikleri. Özel Eğitim Dergisi.
2(4), 5-45.
Bayhan, P., 1998, Entegrasyonun Tanımı,
Uygulaması, Sonuçları ve
Entegrasyonda Arkadaşlık İlişkileri.
Özev. Türkiye Özürlüler Eğitim ve
Dayanışma Vakfı. 2 (6) 6-11.
Cole, D. A. and Meyer, L. H., 1991, Social
Integration And Severe Disabilities:
A. Longitudinal Analysis Of Child
Outcomes. The Journal of Special
Education. 25(3) 340-351.
78 Entegre Eğitim/ R. Ceylan- N. Aral
Conway, R. F. and Gow, L., 1988,
Mainstreaming Special Students With
Mild Handicaps Through Group
Instruction. Remedial and Special
Education. 9(5),34-41.
Darıca, N., 1992, Özürlü Çocukların
Eğitiminde Entegrasyonun Önemi. I.
Ulusal Eğitim Kongresi. İstanbul:Ya-
Pa Yayınları.
David, W. J. and Johnson, T. R., 1980,
Integrating Handicapped Students
into The Mainstream. Exceptional
Children. 47, 90-98.
Diamond, E. K., Hestenes, L. L. and
O’Connor, C. E., 1994, Integrating
Young Children With Disabilities In
Preschool: Problems and Promise.
Young Children. January, 68-75.
Diken, H. İ., 1998, Sınıfında Zihin Engelli
Çocuk Bulunan Ve Bulunmayan Sınıf
Öğretmenlerinin Zihin Engelli
Çocukların Kaynaştırılmasına
Yönelik Tutumlarının
Karşılaştırılması. Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet
Baysal Üniversitesi, Bolu.
Galant, K. and Hanline, M. F., 1993,
Parental Attitudes Toward
Mainstreaming Young Children With
Disabilities. Childhood Education.
69(5), 293-297.
Kayaoğlu, H., 1999, Bilgilendirme
Programının Normal Sınıf
Öğretmenlerinin Kaynaştırma
Ortamındaki İşitme Engelli
Çocuklara Yönelik Tutumlarına
Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi,
Ankara.
Lerner, J. W., 2000, Learning Disabilities.
America: Boston–Newyork.
Logan, K. R., Diaz, E., Piperno, M.,
Rankin, D., Mac Farland, A. D. and
Bargamian, K., 1995, How Inclusion
Built A Community Of Learners.
Educational Leadership. 52(4), 42-44.
Myles, B. S. and Simpson, R. L., 1989,
Regular Educators Modification
Prefences For Mainstreaming Mildly
Handicapped Children. The Journal
of Special Education. 22(4), 479-491
Peck, C. A., Donaldson, J. and Pezzoli, M.,
1990, Some Benefits Non-
Handicapped Adolescent Perceive
For Themselves From Their Social
Relationships With Peers Who Have
Severe Disabilities. Journal Of The
Association For Persons With Severe
Handicaps. 15(4), 241-249.
Ryndak, D. L. and Alper, S., 1996,
Curriculum Content For Students
With Moderate And Severe
Disabilities In Inclusive Settings.
America: Boston Allyn and Bacon.
Salend, S. J., 1998, Effective
Mainstreaming. New Jersey:
Prentice–Hall Inc.
Scruggs, T.E. and Mastropieri, M. A., 1996,
Teacher Perceptions Of
Mainstreaming/Inclusion. 1958-1995.
Exceptional Children. 63(1), 59-74.
Sharpe, M. N., York, J. L. and Knight, J.,
1994, Effects of Inclusion on The
Academic Performance Of
Classmates Without Disabilities.
Remedial and Special Education.
15(5), 281-287.
Stainback, W. and Stainback, S., 1984, A
Rational For The Merger Of Special
GAZİ ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, Cilt 6, Sayı2, (2005) 79
And Regular Education. Exceptional
Children. 51 (2);102-111.
Staub, D.and Hunt, P., 1993, The Effects Of
School Interaction Training On High
School Peer Tutors Of Schoolmates
With Severe Disabilities. Exceptional
Children. 6(1), 41-57.
Staub, D., Schwartz, I. S., Galluci, C. and
Peck, C. A., 1994, Four Portraits Of
Friendship At An Inclusive School.
Journal Of The Association For
Persons with Severe Handicaps.
14(4), 314-325.
Sucuoğlu, B., 1996, Özürlü Çocuklarla
Çalışan Öğretmenlerde
Tükenmişliğin Değerlendirilmesi.
Türk Psikoloji Dergisi. 11(36), 44-61.
Turnbull, A. P. and Ruef, M., 1997, Family
Perceptives On Inclusive Life Style
Issues For People With Problem
Behaviour. Exceptional Children.
63(2), 211-227.
Uysal, A., 1995, Öğretmen ve Okul
Yöneticilerinin Zihin Engelli
Çocukların Kaynaştırılmasında
Karşılaşılan Sorunlara İlişkin
Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi,
Eskişehir.
Werts, M. G., Wolery, M., Synder, E. D.,
Caldwell, N. K. and Salisbury, C. L.,
1996, Supports And Resources
Associated With Inclusive Schooling:
Perceptions Of Elemantary School
Teachers About Need And
Availability. The Journal of Special
Education. 30(2), 187-203.
Wood, J. W., 1998, Adapting Instruction
Accomodate Students In İnclusive
Settings. New Jersey: Prentice–Hall.
Inc.
Yılmaz, H., 1995, Normal Öğrencilerin
Devam Ettiği Sınıflarda Eğitim
Gören Özürlü Çocukların Sorunları.
Çağdaş Eğitim. 20(208), 16-22.
York, J., Vandercook, T., Macdonald, C.,
Heise–Neff, C. and Caughey, E.,
1992. Feedback About Integrating
Middle School Students With Severe
Disabilities In General Education
Classes. Exceptional Children,. 58(3),
244-258.
Dosyayı PDF Formatında İndirmek İçin Tıklayın

Yazı Kategorisi: 

İlgili Yazı Kategorisi: