Görme Yetersizliğinden Etkilenmiş Öğrenciler İçin Bir Kaynaştırma Düzenlemesi: Gezici Öğretmenlik

Article's English Name: A Inclusive Setting for the Visually Impaired Students: Itinerant Teaching
Makale Künye Bilgisi
Journal Name:
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Publishing Year: 2006
Volume: 26
Number: 3
Page Numbers: 53-69
Yazar Bilgileri
1. Yazar
Author Name: Pınar ŞAFAK
Author University: Gazi Üniversitesi
Author Faculty: Eğitim Fakültesi
Author Department: Özel Eğitim Anabilim Dalı
Yazar E-posta:
apinar@gazi.edu.tr
Makale İçerik Bilgileri
Article Language:
Türkçe
Anahtar kelimeler:
kaynaştırma
Görme Yetersizliğinden EtkilenmişÇocuklar
Gezici Öğretmenlik
Destek Özel Eğitim Hizmetleri.
Abstract (Original):
Kaynaştırma, uzman personel tarafından ek destek hizmet sağlanarak, yetersizlikten
etkilenmişçocukların normal sınıflarda eğitim almalarıolarak tanımlanmaktadır.
Görme yetersizliğinden etkilenmişöğrenciler için kaynaştırma düzenlemeleri kaynak
oda, gezici öğretmenlik ve özel eğitim danışmanlığıdır. Gezici öğretmenlik düzenlemesi,
okullar arasından gezerek özel araç-gereçlerle özel eğitim öğretmeni tarafından destek
hizmeti sağlanmasıdır. Gezici öğretmenlik düzenlemesi ile normal sınıflara
yerleştirilmişgörme yetersizliğinden etkilenmişöğrencilere, ailelerinden ve
çevrelerinden ayrılmadan destek hizmet sağlamak mümkün olabilir. Böylece
bulunduklarıbirlikte eğitim ortamında, eğitim öğretim hizmetlerinden akranlarıile aynı
düzeyde yararlanmalarısağlanabilir.

Key Words:
Visually Impaired Children
Inclusive
Itinerant Teacher
Support Special Education Services.
Abstract (English):
İnclusive is defined as training the visually impaired children in normal classes
provided with support special education services by the specialists. İnclusive for the
visually impaired children is itinerant teaching, resource room and counseling for
special education. Itinerant teaching is providing support special education services
with special materials traveling among schools by special education teacher. Thanks to
itinerant teaching, it is possible to provide support special education services to the
visually impaired children placed in normal classes without leaving their families and
environment. Therefore, it can be provided for them to get benefit from the services of
training and instruction with the same level of their peers together in the educational
environment.

Referanslar:
Batu S. (2000a). Özel Gereksinimli Öğrencilerin KaynaştırıldığıBir Kız Meslek
Lisesindeki öğretmenlerin Kaynaştırmaya İlişkin Görüşve Önerileri.
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
Batu, S. (2000b). Kaynaştırma, Destek Hizmetler ve Kaynaştırmaya Hazırlık
Etkinlikleri. Özel Eğitim Dergisi, 2. (4) 35-45.
Bullock, L. M. (1991). Exceptionalities Children and Youth. Universty of Texas, USA.
Kırcaali-İftar, G. (1992). Özel Eğitimde Kaynaştırma. Eğitim ve Bilim, 16. (86) 45-49.
Lewis, R. B. & D. H. Doorlag. (1999). Teaching Special Students in General Education
Classrooms. New Jersey: Prentice Hall Inc.
Luckner, J. L. & K. J. Miller. (1994). Itinerant Teachers: Resposibilities, Perceptions,
Preparation and Students Served. American Annals of the Deaf, 139. (2), 111-118.
Luckner, J. L. & J. Howell. (2002). Suggestions for Preparing Itinerant Teachers: a
Oualitative Analysis. American Annals of the Deaf, 147. (3), 54-61.
Olmstead, J. E. (1991). Itinerant Teaching: Tricks of the Trade for Teachers of Blind
and Visually Impaired Students. New York: American Foundation for the
Blind.
Olmstead, J. E. (1995a). Consideration for student Placement in İtinerant Programs.
Journal of Visual Impairment & Blindness, 89. (2) 102-105.
Olmstead, J. E. (1995b). Itinerant Personel: A survey of Caseloads and Working
Conditions. Journal of Visual Impairment & Blindness, 89. (6).
Özyürek, M. (1983). Birlikte ve AyrıEğitimin Etkililiği. Ankara. Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
Özyürek, M. (1985). Ortopedik Arızalıların Eğitim Ortamlarına Yerleştirilmesi. Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 17. (1-2), 113-125.
Özyürek, M. (1990). Özel Eğitimde Normalleştirmenin Doğurguları. Eğitim Bilimleri 1.
Ulusal Kongresi. Bildiriler IV. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Fakültesi.
Özyürek, M. (2004). BireyselleştirilmişEğitim Programı: Temelleri ve Geliştirilmesi.
Ankara: Kök Yayıncılık.
Resmi Gazete (2000). Milli Eğitim BakanlığıÖzel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği. Sayı:
23937.
Sadler, F. H. (2001). The Itinerant Teacher Hits the Road. Teaching Exceptional
Children, 34.(1), 60-66.
GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 26, Sayı3(2006) 53-69 69
Sadler, F. H. (2003). The Itinerant Special Education Teacher in the Early Childhood
Classroom. Teaching Exceptional Children, 35.(3), 8-15.
Salend, S. J. (1998). Effective Mainsteraming. New Jersey: Prentice Hall Inc.
Smith, T. E. C. ve diğerl. (2001). Teaching Students with Special Needs in Inclusive
Settings. Third Edition. Allyn & Bacon a Person Education Company.
Snell, M. E. (1983). “Developing the IEP: Selecting and Assesing Skills”. E. M.
SNELL (Ed.). Systematic Instruction of the Moderately and Severely
Handicapped. 2. Baskı, Ohio: Merrill Publishing Com. Colombus.
Strumwasser, K.P. (1989). The Itinerant Model For Educating visually Handicapped
Children: Teacher Perceptions of Roles, Administrative Support and
Competencies. Unpublished doctoral dissertation, Columbia University
Teachers College.
Şafak P. (2005). Birlikte Eğitim Ortamindaki Görme Yetersizliğinden Etkilenmiş
Öğrencilere Gezici Öğretmenlik Düzenlemesine Göre Verilen Destek
Hizmetin Etkililiği. YayınlanmamışDoktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Timuçin, Ufuk (2000). Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerin Yapabildiklerine Göre
Hazırlanarak Sınıf Öğretmenine Verilen Öğretim Planıyla Sunulan
Öğretimin Ders AmaçlarınıGerçekleştirme Düzeyi. YayınlanmamışYüksek
Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Yarger, C. C. & J. L. Luckner. (1999). Itinerant Teaching: İnside Story. American
Annals of the Deaf, 144. (4), 309-314.
Vista School Dıstrıct. (2003, Temmuz 21). Role of the Itinerant Teacher.
(2006, Eylül 20)
Wood, Judy W. (2002). Adapting Instruction to Accommodate Students in Inclusive
Settings. Fourth Edition. Pearson Education.
Dosyayı PDF ormatında İndirmek İçin Tıklayın

Yazı Kategorisi: 

İlgili Yazı Kategorisi: