GÖRME ENGELLİ ERGENLERLE GÖREN ERGENLERİN BENLİK SAYGISI GELİŞİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Yayın Türü Tez

Yazar adı Ömür GÜREL

Yayın adı GÖRME ENGELLİ ERGENLERLE GÖREN ERGENLERİN BENLİK SAYGISI GELİŞİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Yayın adı(İng)

Dil Türkçe

Yayın Türü Yüksek Lisans

Tezin Hazırlandığı Universite GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Tezin Hazırlandığı Yer ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ GÖRME ENGELLİLERİN EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI

Tez Danışmanı Prof.Dr. Ayşegül ATAMAN

Yıl 2007

Varsa Yayının Web Sayfası

Anahtar Kelime Ergen, Benlik Saygısı, 13-19 Yaş Ergenler İçin Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, Görme Engelliler, Teenagers, Self Esteem, Rosenberg Self Esteem Scale for 13-19 Teenagers, Adolescence, Blind

Özet Bu çalışmada farklı sosyo-ekonomik düzeyde yer alan 13-19 yaş aralığında, kaynaştırma eğitiminin verildiği liselerde okuyan 48 görme engelli ve gören ergenlerin, benlik saygısı gelişimlerinin, yaşa, cinsiyete, anne-babanın yaşına/ eğitim düzeylerine/ çalışma durumlarına/ hayatta olma durumuna/ öz-üvey olmasına, kardeş sayısına, kaçıncı çocuk olduğuna, ailedeki toplam kişi sayısına, ailenin gelir düzeyine, evin kendilerine ait olup-olmama durumuna, kendine ait odanın bulunup-bulunmama durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığı ilişkisel olarak incelenmiştir. Araştırma grubunu oluşturan öğrencilere 2004-2005 eğitim-öğretim yılı aralık ayı içinde benlik saygısı gelişimlerini ölçmek için Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve sosyodemogratif bilgi alma formu uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, ergenlerin benlik saygısı düzeyleri, anne-baba yaşı, anne-baba çalışma durumu, anne-baba eğitim durumu, kardeş sayısı, kaçıncı çocuk olduğu, ailedeki toplam kişi sayısı, kendine ait odanın olması, yaş ve cinsiyet durumları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Cinsiyet değişkenine göre ergenlerin benlik gelişimleri kızların aleyhine farklılaşmaktadır. Anne-babanın yaşı, ergene ne kadar yakınsa, benlik gelişimi o kadar yükselmektedir. Kardeş sayısı arttıkça benlik gelişimi bir o kadar olumsuz etkilenmekte, ilk ve son çocuk olma benlik gelişimini olumlu etkilemekte, ailedeki toplam kişi sayısı arttıkça ters orantı olarak benlik gelişimi düşmektedir. Gören ergenlerin benlik gelişimleri görme engelli ergenlere göre daha yüksek bulunmuştur. Cinsiyet farklılaşması açısından da görme engelli kızların benlik gelişimleri, gören erkeklere ve görme engelli erkeklere göre daha düşük bulunmuştur.

Özet(İng) This study has been from different socio-economic levels for 48 sighted and sightless students in 13-19 age group of high school which is given the joining together education. It aims whether to find out their development of self-esteem differentiate or not according to their ages, sexualities, their parents’ ages, levels of education, state of occupations, state of being alive, state of being step or full(real) and also the number of brother/sister, state of being which brother/sister, the number of people in the family, the level of income, state of having a flat or not, state of having own room or not. Rosenberg self-esteem scale and socio-demographic Knowledge form were used for evaluating their self-esteem for the students that has constituted the study group in December in 2004-2005 Education Years. According to holding inventions at the end of the research, significant relation was found for the levels of self-esteem, parents’ ages, parents’ state of occupations, parents’ education, the number of brother/sister, the state of which brother/sister, the number of people in the family, the state of having own room, the states of age and sexuality for these teenagers. The development of self-esteem of teenagers is differentiated according to sexuality against the female teenagers. If parents’ ages are closer to teenagers’, the development of self-esteem increases more. The development of self-esteem is affected negatively if the number of brother/sister increases. It is affected constructively for the state of the first or last brother/sister. Inverse proportianal, the development of self-esteem decreases if the number of people in the family increases. The sighted teenagers had more self-esteem than the sightless teenagers. In the differentiation of sexuality; the sightless female teenagers had less self-esteem than the sightless and sighted male teenagers.
Dosyayı İndirmek İçin Tıklayın

Yazı Kategorisi: 

İlgili Yazı Kategorisi: